Wednesday, August 31, 2011

๔๑๒. ทรมานมิตรด้วยไป่ พูดกับ เขานา

@ทรมานมิตรด้วยไป่          พูดกับ เขานา
ผจญหมู่โจรจำขับ               เฆี่ยนไซร้
ดัดเมียไป่มอบทรัพย์           สมบัติ ให้แฮ
ร้อนราคจริตให้                   โภชน์น้อยพึงภุญช์ ฯ

คำแปลศัพท์
ทรมาน – ทำให้ลดทิฐิมานะ, กำราบให้ยอม
ผจญ – ต่อสู้, เอาชนะ
จำ – ขัง
ขับ – บังคับ, เคี่ยวเข็ญ
ดัดเมีย – แก้นิสัยเมีย
ร้อนราคจริต – เกิดความกำหนัด, อยากสมสู่
โภชน์ – อาหาร
ภุญช์ – รับประทาน

ถอดความ
ทรมานเพื่อน ด้วยการไม่พูดจาทักทาย
ทรมานโจรผู้ร้าย ด้วยการคุมขังเฆี่ยนตี
ทรมานเมียไม่รักดี ด้วยการไม่ให้ทรัพย์สมบัติ
ทรมานราคะกำเริบ ด้วยการกินอาหารน้อย

No comments:

Post a Comment