Saturday, August 27, 2011

๔๑๗. แม่เหมือนข้าศึกทั้ง บิดร ด้วยแฮ

@แม่เหมือนข้าศึกทั้ง            บิดร ด้วยแฮ
เหตุบ่สอนบุตรสอน               เมื่อน้อย
ครั้นใหญ่ไป่งามอร                ออกที่ ประชุมนา
เยียเยี่ยงยางเจ่าจ้อย            จับมั่วหมู่หงส์ ฯ

คำแปลศัพท์
บิดร – พ่อ
อร – สวย
เยี่ยง – เหมือน
ยาง – นกกินปลาจำพวกหนึ่ง ปากแหลม ขายาว เรียกกันว่า นกยางหรือนกกระยาง
เจ้าจ้อย – จับหรือเกาะอยู่อย่างหงอบเหงา,ซอมซ่อ(อีกนัยหนึ่ง เจ่า เป็นชนิดหนึ่งของนกยาง คือ ยางเจ่า ทำนองเดียวกับ ยางกรอก ยางโทน ส่วนจ้อย แสดงขนาดของนกคือ ตัวเล็ก)
หมั้ว – ปะปน
เมื่อน้อย – เมื่อยังเด็ก
เยีย – ทำ

ถอดความ
บิดามารดานั้นจะเป็นเสมือนข้าศึกศัตรูของบุตร
ถ้าไม่ปลูกฝังสั่งสอนให้บริสุทธิ์แต่เล็กแต่น้อย
ครั้นเติบใหญ่จะกล่าวถ้อยหรืออกที่ประชุมก็ไม่สง่างามดังผู้อื่นเขา
ทำเหมือนนกยางจับเจ่าอยู่กลางฝูงหงส์

No comments:

Post a Comment