Saturday, August 27, 2011

๔๓๐.คนพาลพวกหนึ่งน้ำ ใจหาญ

@คนพาลพวกหนึ่งน้ำ           ใจหาญ
รู้ว่าตนเป็นพาล                      กระด้าง
พวกนี้วัจนาจารย์                   จัดใช่ พาลพ่อ
นับว่าปราชญ์ได้บ้าง              เพื่อรู้สึกสกนธ์ ฯ

คำแปลศัพท์
หาญ – กล้า,เก่ง
วัจนาจารย์ – ท่านผู้รู้(วัจน+อาจารย์ อาจารย์ผู้กล่าว)
จัดใช่- นับว่าไม่ใช่
เพื่อ – เพราะ
สกนธ์ – ตัวเอง

ถอดความ
คนโง่ประเภทหนึ่ง เป็นคนที่กล้ายอมรับความจริง
รู้ตัวเองอย่างยิ่งว่าตัวยังโง่ทื่อๆ
พวกนี้ท่านไม่ชี้หน้าตราชื่อว่าเป็นคนโง่เขลา
พอนับว่าเป็นคนฉลาดได้เลาๆเพราะรู้สึกตัวเอง

No comments:

Post a Comment