Wednesday, August 31, 2011

๔๑๔. เทศใดภัยพ้องพาธ พาลสรรพ์ สัตว์นา

@เทศใดภัยพ้องพาธ          พาลสรรพ์ สัตว์นา
สัปปุรุษสีหราชผัน               อื่นย้าย
กาโฉดทุรชนฉกรรจ์             กาจจิต นี้พ่อ
มันมักสู่เทศร้าย                  อยู่ได้โดยวิสัย ฯ

คำแปลศัพท์
เทศ – ถิ่น, ที่อยู่, ประเทศ
พาธ – ความเบียดเบียน,ความทุกข์ยาก
สรรพ์สัตว์ – สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
สัปปุรุษ – คนผู้รักความสงบ,คนดี
สีหราช – พญาสิงโต,ราชสีห์
กาโฉด – นกกาดุร้าย
ทุรชน – คนชั่ว
กาจจิต – ใจคอโหดเหี้ยมอำมหิต
วิสัย – ลักษณะที่เป็นอยู่, พื้นเพตามปกติของสิ่งนั้นๆคนนั้นๆ

ถอดความ
ดินแดนใดเป็นดินแดนถิ่นร้ายมีพาลภัยเบียดเบียน
อันว่าคนดีและสีหราชย่อมหันเหียนย้ายออกจากถิ่นนั้น
แต่กากับทรชนใจฉกรรจ์น้ำจิตร้ายกาจ
มันกลับชอบความพินาศไปอยู่ในถิ่นเช่นนั้นได้ตามวิสัยเลว

No comments:

Post a Comment