Wednesday, August 31, 2011

๔๐๒. เพื่อนกิน สิ้นทรัพย์แล้ว แหนงหนี

@เพื่อนกิน สิ้นทรัพย์แล้ว            แหนงหนี
หาง่าย หลายหมื่นมี                    มากได้
เพื่อนตาย ถ่ายแทนชี-                 วาอาตม์
หายาก  ฝากผีไข้                         ยากแท้จักหา ฯ

คำแปลศัพท์
แหนงหนี – ตีตัวออกห่าง, รังเกียจ
ถ่ายแทน – ตายแทน, สับเปลี่ยน
ชีวาอาตม์ – ชีวิตตัวเรา
ฝากผีไข้ – ยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย(ฝากผี=เมือตายใช้ช่วยปลงศพ ฝากไข้ = เมื่อเจ็บป่วยให้ช่วยรักษา)

ถอดความ
เพื่อนกินพอทรัพย์สินของเพื่อนหมดสิ้นก็เมินหน้าหน่ายหนี
เพื่อนเช่นนี้หาง่ายมีมากมายหลายหมื่น
เพื่อนตายคือเพื่อนแท้ที่ยัดยืนยอมตายแทนกันได้
และฝากผีฝากไข้กันได้ เพื่อนเช่นนี้หายากนักหนา

No comments:

Post a Comment