Monday, August 28, 2017

๒๙๔. เล่าเดื่อมีดอกให้........................พึงฟัง

๒๙๔. เล่าเดื่อมีดอกให้........................พึงฟั
เล่าว่ากาขาวยัง...................................เชื่อได้
ริ้นเทียมเท่าเขาหวัง.............................ฟังเถิด นะพ่อ
เล่าว่าหญิงจริงไซร้..............................อย่าได้ควรฟัง ฯ

คำแปลศัพท์

เล่า – พูดถึง, กล่าวถึง
เดื่อ – ต้นมะเดื่อ
กาขาว – อีกาสีขาว
ริ้นเทียมเท่าเขา – ตัวริ้นใหญ่โต้เท่าภูเขา(ริ้น คือ แมลงขนาดเล็กเท่าแมลงหวี่ แต่กัดเจ็บเหมือนยุง)
หญิงจริง – ผู้หญิงมีความจริงใจ, ผู้หญิงเป็นคนจริง, หญิงรักเดียวใจเดียว

ถอดความ

เขาว่ามะเดื่อออกดอกยังพอฟังได้
หรือว่ากาขาวมีที่ไหนก็ยังน่าเชื่อ
หรือจะบอกว่าริ้นใหญ่เหลือเท่าภูเขาก็อาจจะมี

แต่ถ้าจะว่าน้ำใจสตรีมีความจริงนี่อย่าเชื่อเลย

๒๙๕.อย่าขุดขอดท่านด้วย.................วาจา

๒๙๕.อย่าขุดขอดท่านด้วย.................วาจา
อย่าถากท่านด้วยตา..........................ติค้อน
ฟังคำกล่าวมฤษา.............................โสตหนึ่ง นะพ่อ
หยิบบ่ศัพท์กลับย้อน.........................โทษให้กับตน ฯ

คำแปลศัพท์

ขุด – ขุดคุ้ย, นำเรื่องเก่ามาพูด, พูดเหยียดหยาม
ขอด – ขอดค่อน, พูดแคะไค้ในเรื่อที่ไม่ดี,พูดให้อายหรือเจ็บใจ
ท่าน –คนอื่น
วาจา – คำพูด
ถากท่านด้วยตา – แสดงอาการเหยียดหยามด้วยสายตา
มฤษา – มุสา, ไม่จริง, เท็จ
โสตหนึ่ง – หูข้างหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, ฟังหูไว้หู
หยิบบ่ศัพท์ – ฟังไม่ได้ศัพท์, ฟังยังได้ความ
โทษ – ความผิด

ถอดความ

อย่าขอดค่อนใครด้วยปาก
อย่าถากถางใครด้วยสายตา
ฟังคำมุสาจงฟังหูไว้หู

ฟังไม่ได้ศัพท์ทันจับขึ้นมาดู จะเกิดโทษย้อนกลับมาหาตัว

๒๙๖. อย่าชักน้ำน่านเข้า..........................คลองคู

๒๙๖. อย่าชักน้ำน่านเข้า........................คลองคู
อย่าแนะเศิกศัตรู.....................................สู่เหย้า
ไฟในอย่าเชิดชู........................................นำออก
ไฟนอกอย่านำเข้า...................................หม่นไหม้มัวหมอง ฯ

คำแปลศัพท์

ชัก – นำ
น้ำน่าน – พื้นที่ทางน้ำ, เขตทางน้ำ, น้ำ
อย่าแนะ – อย่าชักนำ
เศิก – ข้าศึก
ศัตรู – ข้าศึก, ผู้จองเวรกัน, ผู้คิดร้ายต่อกัน
เหย้า – บ้าน, บ้านเมือง
ไฟใน –  เรื่องเลวร้ายภายในบ้าน, เรื่องส่วนตัวของคนในครอบครัว
ไฟนอก – เรื่องเหลวไหลภายนอกบ้าน, เรื่องส่วนตัวของคนอื่น

ถอดความ

อย่าชักน้ำเข้าคูคลองลุ่มลึก (เพราะที่ลุ่มน้ำท่วมง่าย)
อย่าชักศึกศัตรูเข้ามาสู่บ้านเมืองของตัว
ไฟในคือเรื่องในครอบครัวอย่าเอาไปพูดนอกบ้าน

ไฟนอกคือเรื่องไร้แก่นสารข้างนอกอย่าเอามาพูดบอกในครอบครัว จะพาหมอมัวเดือดร้อนใจ.

๒๙๗.โลภทรัพย์ครองห่อนได้............ โดยถวิล

๒๙๗.โลภทรัพย์ครองห่อนได้............ โดยถวิล
คนมักมังสากิน................................. บาปสู้
มักเมาเล่าฤายิน- ..............................ดีสัจ  ศีลนา
คนมักมากเล่นชู้................................ห่อนรู้กลัวอาย

คำแปลศัพท์

โลภ   -  อยากได้ไม่รู้จักพอ
ครอง  -  ปกครองตนเอง, ควบคุมตนเอง
โดยถวิล –  ตามใจต้องการ, ตามใจคิดคำนึง
มัก  - ชอบ
มังสา – เนื้อ
บาปสู้ – ไม่เกรงกลัวบาป, ยอมสู้ทำบาป
เมาเล่า(-เหล้า) – เมาสุรา(อีกนัยหนึ่ง มักเมาเล่า = อักนัยหนึ่ง มักเมาเล่า คนขี้เมานั้นเล่า)
สัจศีล – ศีลธรรม
มักมากเล่นชู้ – หมกมุ่นมัวเมาในเรื่องเพศ

ถอดความ

คนละโมบในทรัพย์หรือจะครองตัวให้เป็นคนดีได้ดังใจหวัง
คนกินเนื้อหรือจะฟังไม่ทำบาปหยาบช้า
คนเมาเหล้าเมายาหรือจะมีศีลมีสัตย์

คนมักมากในกามกำหนัดหรือจะรู้จักกลัวอาย

Friday, August 11, 2017

๒๙๘ เกิดตระกูลมูนมากทั้ง....................เงินทอง

๒๙๘ เกิดตระกูลมูนมากทั้ง....................เงินทอง
ทรัพย์ท่านนึกตรึกปอง...........................ใคร่ได้
ทรัพย์ตนไป่ครอบครอง..........................แจกจ่าย เสียแฮ
จักฉิบหายวายไร้...................................เร่งไร้เร็วพลันฯ

คำแปลศัพท์

เกิดตระกูล - เกิดในตระกูล, ถือกำเนิดมาในตระกูล
มูนมาก - มั่งคั่ง,มั่งมี
ทรัพย์ท่าน - ทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่น
ครอบครอง - ดูแลรักษา
วาย - ค่อยหมดไป,หมดสิ้นไม่เหลือหลอ,วอดวาย
ไร้ - ขัดสน,ไม่มี

ถอดความ

เกิดในตระกูลผู้ดีทั้งมั่งมีทรัพย์สมบัติ
แต่ยังละโมบจัดอยากได้ของชาวบ้านเขา
ทรัพย์ของตัวกลับดูเบาไม่ดูแลปล่อยให้เรี่ยราด

ท่านว่าไม่นานจะพินาศวอดวายหมดทุกสิ่งอัน

๒๙๙ ขันขนขุยฆ่าไม้........................หนามมี

๒๙๙ ขันขนขุยฆ่าไม้........................หนามมี

๒๙๙ ขันขนขุยฆ่าไม้........................หนามมี
คิดพ่างผลกทลี.................................ฆ่ากล้วย
ลูกม้าฆ่าชนนี....................................ลาเกิด ตนนา
ลาภฆ่าคนโลภม้วย..........................ดุจไม้มีหนาม

คำแปลศัพท์

ขัน..........................น่าหัวเราะ
ขนขุย......................ดอกและเมล็ด
ไม้หนาม..................ไม้มีหนาม,ไม่ไผ่
พ่าง........................เหมือน,เพียง
กทลี.......................กล้วย
ชนนีลา...................แม่ลา, ลาที่เป็นแม่
ลาภ........................ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มา, ผลประโยชน์
คนโลภ....................คนที่ได้ไม่รู้จักพอ

ถอดความ

น่าขันที่ขุยไผ่ฆ่าตนไผ่
หรือจะคิดไปก็เหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วย
ลูกม้าอัสดรอีกด้วยที่เกิดมาฆ่าแม่ของมัน

ผลประโยชน์อเนกอนันต์ก็ฆ่าคนโลภให้มอดม้วยเหมือนที่กล่าวมา

๓๐๐ เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อ.............มังสา

๓๐๐ เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อ............มังสา
นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา........................ไป่อ้วน
สองสามสี่นายมา...............................กำกับ กันแฮ
บังทรัพย์สี่ส่วนถ้วน............................บาทสิ้นเสือตาย ฯ

คำแปลคำศัพท์

มังสา...................เนื้อ
พยัคฆา...............เสือ
กำกับ..................ดูแล,ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ
บัง........................เบียดบัง, ยักยอกเอาไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

ถอดความ

เจ้าหน้าที่เบิกเงินวันละบาทเอามาซื้อเนื้อ
อยู่คนเดียวเลี้ยงเสือ เสือไม่อ้วนพี
จึงส่งคนที่สอง-สาม-สี่ตามกันมากำกับ

เลยเบียดบังทรัพย์หมดทั้งบาท คือ ๔ สลึง เสือก็ถึงแก่ความตาย