Saturday, August 27, 2011

๔๒๐.บุตรใดครุ่นครุ่นสร้าง กองกรรม


@บุตรใดครุ่นครุ่นสร้าง        กองกรรม
ชื่อว่ามารดาทำ                    เที่ยงพร้อง
ส่ำศิษย์บ่เกรงยำ                  เยียบาป
โดยโลกย์โวหารร้อง             เรียกแท้ครูทำ ฯ

คำแปลศัพท์
ครุ่นครุ่น – บ่อยๆ, ร่ำไป
เที่ยงแท้ – แน่นอน, พูดถูกอย่างแน่นอน
ส่ำศิษย์ – เหล่าลูกศิษย์
เกรงยำ – ยำเกรง, เกรงด้วยความเคารพนับถือ
เยียบาป – ทำบาป, ทำชั่ว
โลกย์ – ของชาวโลก
โวหาร – ถ้อยคำ, สำนวน

ถอดความ
บุตรที่คิดแต่จะทำบาปหยาบช้า
ท่านว่ามารดาเป็นผู้กระทำให้เป็นไป
ถ้าลูกศิษย์เฉไฉไม่เกรงกรรมทำแต่ชั่ว
ชาวโลกเขาบอกว่านั่นแหละครูเป็นคนทำ

No comments:

Post a Comment