Friday, August 11, 2017

๒๙๘ ขันขนขุยฆ่าไม้........................หนามมี

๒๙๘ ขันขนขุยฆ่าไม้........................หนามมี
คิดพ่างผลกทลี.................................ฆ่ากล้วย
ลูกม้าฆ่าชนนี...................................ลาเกิด ตนนา
ลาภฆ่าคนโลภม้วย..........................ดุจไม้มีหนาม

คำแปลศัพท์

ขัน..........................น่าหัวเราะ
ขนขุย......................ดอกและเมล็ด
ไม้หนาม..................ไม้มีหนาม,ไม่ไผ่
พ่าง........................เหมือน,เพียง
กทลี.......................กล้วย
ชนนีลา...................แม่ลา, ลาที่เป็นแม่
ลาภ........................ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มา, ผลประโยชน์
คนโลภ....................คนที่ได้ไม่รู้จักพอ

ถอดความ

น่าขันที่ขุยไผ่ฆ่าตนไผ่
หรือจะคิดไปก็เหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วย
ลูกม้าอัสดรอีกด้วยที่เกิดมาฆ่าแม่ของมัน

ผลประโยชน์อเนกอนันต์ก็ฆ่าคนโลภให้มอดม้วยเหมือนที่กล่าวมา

๒๙๙ ขันขนขุยฆ่าไม้........................หนามมี

๒๙๙ ขันขนขุยฆ่าไม้........................หนามมี

๒๙๙ ขันขนขุยฆ่าไม้........................หนามมี
คิดพ่างผลกทลี.................................ฆ่ากล้วย
ลูกม้าฆ่าชนนี....................................ลาเกิด ตนนา
ลาภฆ่าคนโลภม้วย..........................ดุจไม้มีหนาม

คำแปลศัพท์

ขัน..........................น่าหัวเราะ
ขนขุย......................ดอกและเมล็ด
ไม้หนาม..................ไม้มีหนาม,ไม่ไผ่
พ่าง........................เหมือน,เพียง
กทลี.......................กล้วย
ชนนีลา...................แม่ลา, ลาที่เป็นแม่
ลาภ........................ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มา, ผลประโยชน์
คนโลภ....................คนที่ได้ไม่รู้จักพอ

ถอดความ

น่าขันที่ขุยไผ่ฆ่าตนไผ่
หรือจะคิดไปก็เหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วย
ลูกม้าอัสดรอีกด้วยที่เกิดมาฆ่าแม่ของมัน

ผลประโยชน์อเนกอนันต์ก็ฆ่าคนโลภให้มอดม้วยเหมือนที่กล่าวมา

๓๐๐ เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อ.............มังสา

๓๐๐ เบิกทรัพย์วันละบาทซื้อ............มังสา
นายหนึ่งเลี้ยงพยัคฆา........................ไป่อ้วน
สองสามสี่นายมา...............................กำกับ กันแฮ
บังทรัพย์สี่ส่วนถ้วน............................บาทสิ้นเสือตาย ฯ

คำแปลคำศัพท์

มังสา...................เนื้อ
พยัคฆา...............เสือ
กำกับ..................ดูแล,ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ
บัง........................เบียดบัง, ยักยอกเอาไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

ถอดความ

เจ้าหน้าที่เบิกเงินวันละบาทเอามาซื้อเนื้อ
อยู่คนเดียวเลี้ยงเสือ เสือไม่อ้วนพี
จึงส่งคนที่สอง-สาม-สี่ตามกันมากำกับ

เลยเบียดบังทรัพย์หมดทั้งบาท คือ ๔ สลึง เสือก็ถึงแก่ความตาย