Wednesday, August 31, 2011

๔๑๖.เมืองใดไร้ราชทั้ง ปราชญ์สดับ ก็ดี

@เมืองใดไร้ราชทั้ง           ปราชญ์สดับ ก็ดี
อีกตระกูลมีทรัพย์            สิ่งให้
หนึ่งไร้นทีกับ                     ขุนแพทย์
ภัยมากเมืองไซร้                ท่านห้ามอย่าเนา ฯ

คำแปลศัพท์
ราช – พระเจ้าผ่านดิน, ผู้ปกครอง
ปราชญ์สดับ – ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้ฟัง
นที – แม่น้ำ
ขุนแพทย์ – หมอผู้ชำนาญการในการรักษาโรค
เนา – อยู่, อาศัยอยู่


ถอดความ
เมืองใดไร้เจ้าเมือง๑ ไร้นักปราชญ์ราชบัณฑิต ๑
ไร้ตระกูลเศรษฐี ๑ ไร้หมอแพทย์ ๑
เมืองนั้นมีภัยมาก ท่านห้ามมิให้อาศัยอยู่

No comments:

Post a Comment