Wednesday, August 31, 2011

๔๑๓. เรือนไร้บุตรสืบซั้น ทรัพย์มอด หมดแฮ

@เรือนไร้บุตรสืบซั้น                ทรัพย์มอด หมดแฮ
บ่อบ่มีฝนขอด                   ข้นน้ำ
พฤกษชาติปราศจากยอด    ยืนอยู่ ไฉนนา
ปากไป่มีสัจซ้ำ                      เสื่อมสิ้นแก่นสาร ฯ

คำแปลศัพท์
สืบ – สืบสกุล
ซั้น  - นั้น, รีบ,เร็ว, ถี่, ติดๆกัน
ขอดข้นน้ำ(-ข้น-) – มีน้ำเหลืออยู่น้อย, น้ำน้อย,น้ำแห้ง
พฤกษชาติ – ต้นไม้
แก่นสาร – คุณประโยชน์, สิ่งที่ยั่งยืนถาวร

ถอดความ
บ้านที่ไร้บุตรสืบสกุล ทรัพย์ก็จะสูญหมด
บ่อที่ไม่มีฝนตกรด น้ำก็จะแห้งขอด
ต้นไม้ที่ปราศจากยอด ต้นก็ไม่อาจฝืนยืนหยัด
วาจาที่ไร้สัตย์ ก็ไม่มีแก่นสาร

No comments:

Post a Comment