Saturday, August 27, 2011

๔๒๘. ผจญคนมีศักดิ์ด้วย หมอบกราน


@ผจญคนมีศักดิ์ด้วย               หมอบกราน
ผจญท่วยทรพลทาน                 แจกให้
เสมออาตม์จักทรมาน               ชอบอด ออมแฮ
ผจญหมู่ข้าศึกไซร้                     ล่อเลี้ยวลวงประหาร ฯ


คำแปลศัพท์
ผจญ – ต่อสู้, เอาชนะ, ทำให้ยอมแพ้
มีศักดิ์ – มีอำนาจ, เป็นใหญ่
หมอบกราน – เคารพนบนอบ
ท่วย – หมู่, เหล่า
ทรพล – ผู้มีกำลังน้อย,คนพิกลพิการ,คนยากจน
เสมออาตม์ – คนที่เสมอกันกับตน
ทรมาน – ทำให้ละพยศหรือลดทิฐิมานะลง
อดออม – อดทน, ข่มใจ
ล่อเลี้ยว – ใช้อุบายชักนำ
ลวงประหาร – หลอกไปฆ่าเสีย, ใช้เล่ห์เหลี่ยมทำให้เสียหาย


ถอดความ
เอาชนะคนมียศศักดิ์ ด้วยการยกย่องกราบไหว้
เอาชนะคนเข็ญใจ ด้วยการเอื้อเฟื้อเจือจาน
เอาชนะคนเสมอกัน ด้วยการประนีประนอมถนอมน้ำจิต
เอาชนะหมู่ปัจจามิตร ด้วยกลศึกสังหาร

No comments:

Post a Comment