Saturday, August 27, 2011

๔๒๓. รักบุตรสิไป่ให้ พากเพียร

รักบุตรสิไป่ให้                   พากเพียร
ปราศจากวิทยาเรียน        เริ่มร้าง
พ่อเหมือนศัตรูเบียน         บุตรอีก เล่านา
แม่ดั่งไพรีล้าง                   ลูกให้เสียสกนธ์ ฯ

คำแปลศัพท์

สิไป่ให้ –แล้วไม่ให้, แต่ไม่ให้
พากเพียร – พยายามขวนขวาย
วิทยา – วิชาความรู้
เริ่มร้าง – ลงมือแล้วก็เลิกไป
เบียน – ทำให้เดือดร้อน
ไพรี – ข้าศึก, ผู้มีเวรกัน
สกนธ์ – ส่วนของร่างกาย,ร่างกาย, ตัว

ถอดความ

รักลูกผิดๆไม่คิดให้ลูกลงทุนลงแรง
จึงวิชาความรู้ก็ไม่มีสำแดง ทำอะไรก็ไม่เป็น
ท่านว่าพ่อก่อกรรมทำเข็ญเป็นศัตรูเบียดเบียนลูกของตัว
ข้างแม่ก็ชั่วท่านว่าเป็นข้าศึกล้างผลาญลูกให้เสียคน

No comments:

Post a Comment