Wednesday, August 31, 2011

๔๐๓. ไป่เห็นน้ำ หน้าด่วน ชวนกัน

@ไป่เห็นน้ำ หน้าด่วน            ชวนกัน
ตัดกระบอก แบ่งปัน              ส่วนไซร้
ไปเห็นรอก อวดขัน                มือแม่น
ขึ้นน่าไม้ ไว้ให้                       หย่อนแท้เสียสาย ฯ

คำแปลศัพท์
หน้า – อยู่ตรงหน้า,หรืออยู่ไกลออกไปข้างหน้า
กระบอก - ไม่ไผ่ที่ตัดเป็นปล้องๆ(สำหรับใส่น้ำ)
รอก – กระรอก
อวดขัน – อวดแข่งขัน
น่าไม่ – หน้าไม้=เครื่องยิงสัตว์ มีคัน ทำเป็นราง ยิงด้วยลูกธนู
หย่อนแท้เสียสาย – สายหน้าไม่หย่อน ใช้การไม่ได้

ถอดความ
(เดินทางไกล) ยังไม่ทันเห็นเลยว่าข้างหน้ามีน้ำ
ก็ชวนกันตัดกระบอกแบ่งปันไว้เตรียมใส่น้ำ
(เที่ยวยิงสัตว์) ยังไม่ทันเห็นตัวกระรอก ก็อวดเก่งว่าฝีมือแม่น
เตรียมขึ้นหน้าไม้ไว้ล่วงหน้า ทำให้สายหย่อนเสียเปล่าๆ

No comments:

Post a Comment