Saturday, August 27, 2011

๔๓๓. เมตตาเตือนจิตให้ คนหวัง พึ่งนา

@เมตตาเตือนจิตให้      คนหวัง  พึ่งนา
แรงเคียดคนหน่ายชัง   ทั่วหน้า
ทานเป็นยอดยายัง       เกียรติยศ ยิ่งแฮ
ตระหนี่กลกำพร้า         พรากผู้สมาคม

คำแปลศัพท์
เมตตา – ความรักและเอ็นดู, ความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีสุข
แรงเคียด – กำลังแห่งความโกรธ, แรงแห่งความโหดร้าย
คนหน่ายชัง – คนเบื่อหน่ายเกลียดชัง
ทาน – การให้, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ตระหนี่ – หวงไม่อยากให้อะไรใคร
กลกำพร้า – เหมือนคนกำพร้า, เหมือนคนไร้ญาติขาดมิตร
พรากผู้สมาคม – ไม่มีใครคบหาสมาคม

ถอดความ
มีเมตตากรุณาในน้ำจิต ผู้คนก็คิดมาหวังพึ่งพิง
ถ้ามีแต่โหดร้ายทารุณ คนก็หน่ายหนีชิงชัง
การแบ่งปันเป็นยอดยากำลัง ให้เกิดเกียรติยศยิ่งใหญ่
คนตระหนี่ก็เหมือนคนยากไร้ ไม่มีใครคบค้าสมาคม

No comments:

Post a Comment