Wednesday, August 31, 2011

๓๙๙. น้ำ ฝนหม่นเมฆตั้ง ตกตะบึง

@น้ำ ฝนหม่นเมฆตั้ง         ตกตะบึง
ไหล หลั่งถั่งชรทึง              ท่วมเหย้า
ไฟ  ติดนิดหนึ่งพึง             จักก่อ
ดับ ระทมถ่านเถ้า             หิ่งห้อยไป่มี ฯ

ตำแปลศัพท์
ตะบึง – ไม่หยุดหย่อน, มาก
ถั่ง – ไหลอย่างเท, ไป, ถึง
ชรทึง – แม่น้ำ(อ่านว่า ชระ-ทึง พจนานุกรมว่า ศัพท์นี้ใช้ว่า จทึง ฉทึง ชทึง หรือ สรทึง ก็มี แต่ในโคลงโลกนิติบางฉบับ ตรงนี้เป็น ชลทึง ก็มี ชลถึง ก็มี)
เหย้า – บ้าน, เรือน
พึงจักก่อ – เพิ่งจะเริ่มก่อไฟ
เถ้า – เท่า =เพียง, ขนาด

ถอดความ
น้ำฝนหล่นจากฟ้า หมู่เมฆทะมึนพาให้ตกไม่ยอมหยุด
น้ำก็ไหลเร็วรุดท่วมถึงเรือนชานชุ่มชื้น
เพิ่งจะก่อฟืนขึ้นมาเพียงนิดหน่อย
แม้ไฟถ่านเท่าหิ่งห้อยก็ดับหมด แสนจะระทดระทมใจ

No comments:

Post a Comment