Friday, July 17, 2015

๓๒๙. สารซับมันร้ายขี่ ขาดคอ๓๒๙. สารซับมันร้ายขี่   ขาดคอ
โคกระบือขาดปอ   ป่านร้อย
เรือค้าขาดปอ   จักทอด ไฉนนา
ข้าทาสขาดนายน้อย  หนึ่งปล้อนไปมาฯ

คำแปลศัพท์

สารซับมัน – ช้างตกมัน
ร้าย- ดุร้าย
ขอ- ขอช้าง= ขอเหล็กมีด้ามสำหรับสับบังคับช้าง
ปอป่าน – เชือก
สมอ – ของหนักที่ล่ามโซ่หรือเชือกอยู่กับเรือ เวลาจอดเรือ ใช้ทอดลงไปในน้ำให้เกาะดินเพื่อไม่ให้เรือเคลื่อนไปที่อื่น
ทอด – จอดเรือ
ข้าทาส – บ่าวไพร่, คนรับใช้, ลูกจ้าง, ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปล้อน – หลบหลีก, หลีกเลี่ยง

ถอดความ

มีช้างตกมันดุร้ายไม่มีขอสับ
วัวควายไม่ได้จับเอาเชือกสนตะพายร้อยผูกคอ
เรือสินค้าไม่มีสมอหรือจะจอดทอดได้
ข้าทาสไม่มีนายกำกับไว้ก็มักหลบเลี่ยงไปมา

No comments:

Post a Comment