Friday, July 17, 2015

๓๒๒. สิกขาบทยิ่งล้ำ คัมภีร์ ๓๒๒. สิกขาบทยิ่งล้ำ  คัมภีร์
เป็นพิษแก่อลัชชี  โฉดแท้
คุณธรรม์สิ่งสรรพ์ดี  ในโลก
เป็นพิษแก่พาลแล้  ห่อนได้สดับจำ ฯ

คำแปลศัพท์

สิกขาบท – ข้อศีล, ข้อวินัย, ข้อห้าม
คัมภีร์ – หนังสือตำราสำคัญทางศาสนา โยปริยายหมายถึงคำสอน
เป็นพิษ – เป็นสิ่งที่น่ากลัว, เป็นสิ่งที่น่าเกลียด, น่าเบื่อหน่าย, เป็นของแสลง
อลัชชี – นักบวชนอกจารีต, นักบวชเลว, นักบวชที่ไม่มียางอาย
โฉด – สิ่งดีงามทั้งปวง
สดับจำ – ฟังและจดจำ

ถอดความ

สิกขาบทคือศีลในพระวินัยธรรมคัมภีร์
เป็นเครื่องแสลงใจภิกษุอลัชชีผู้ไม่ละลายบาปหยาบช้า
คุณธรรมความดีนานาอันมีอยู่ในโลกนี้
เป็นเครื่องแสลงใจพวกพาลกาลีมันไม่ยอมรับรู้รับฟัง

No comments:

Post a Comment