Sunday, July 19, 2015

๓๑๗. ฤาษีโสภาคย์ด้วย ซูบทรง๓๑๗. ฤาษีโสภาคย์ด้วย  ซูบทรง
สัตว์สี่เท้างามยง  ใหญ่อ้วน
บุรุษรอบรู้คง  งามเพื่อ รู้แฮ
หญิงจักงามล้นล้วน  เลิศด้วยสามี ฯ

คำแปลศัพท์

ฤาษี – นักบวช, พระภิกษุ-สามเณร, ชีไพร
โสภาคย์ – งาม
ซูบทรง – ร่างกายผ่ายผอม
งามยง – งามอร่ามเรือง, งามอย่างแข็งแรง
บุรุษ- ผู้ชาย
เพื่อรู้ – เพราะความรู้

ถอดความ

ฤาษีจะงามสมก็เพราะซูบผอม
สัตว์สี่เท้าจะงามพร้อมก็เพราะอ้วนพี
บุรุษจะงามก็เพราะรอบรู้วิชา
สตรีจะงามเลิศโสภาก็เพราะได้สามีดี

No comments:

Post a Comment