Friday, July 17, 2015

๓๒๕. อาหารเยียหยิบให้ กากิน ก่อนนา๓๒๕. อาหารเยียหยิบให้   กากิน  ก่อนนา
ดีบ่ดีตาลถวิล   ลอบรู้
ครั้นแผ่นภพภูมินทร์  ยินโศลก  สารนา
แบ่งกึ่งเมืองให้ผู้  กล่าวเกลี้ยงบูชา ฯ

คำแปลศัพท์

เยีย – ดี, อร่อย
ดีบ่ดี – จะเป็นของดีหรือของเสีย
ดาล – เป็นไป, ทำให้เป็นไป
ลอบรู้ – แอบรู้, แอบสังเกตเห็น
แผ่นภพภูมินทร์ – พระเจ้าแผ่นดิน
ยิน – ได้ฟัง, ได้สดับ
โศลกสาร – ถ้อยความอันมีประโยชน์หรือมีค่าในรูปคำประพันธ์
กึ่งเมือง – เมืองกึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่งของเมือง
กล่าวเกลี้ยง –กล่าวได้ไพเราะ, กล่าวให้รู้ให้เข้าใจชัดเจน
บูชา – ตอบแทนคุณ, บูชาคุณ

ถอดความ

“จะกินข้าวลองปั้นข้าวโยนให้กากินก่อน
จะเป็นของดีหรือมีพิษให้เดือดร้อนก็จะเป็นที่สังเกตรู้ได้
พระราชาสดับนัยแห่งคำกลอนที่กล่าวนี้
ได้ทรงทำตาม จึงรอดพระชนมชีพจากการถูกลอบวางยาพิษ
ทรงแบ่งเมืองกึ่งหนึ่งอุทิศบูชาผู้ที่กล่าวคำมีค่าเตือนพระทัย

No comments:

Post a Comment