Wednesday, November 19, 2014

๓๓๐. แคะไค้ไปแค่นค้น ตีนงู๓๓๐. แคะไค้ไปแค่นค้น  ตีนงู
แขวะควักดีที่หนู  ยากได้
ริและแกะก้ามปู  หาเลือด
แสวงสัตย์ยามยุทธ์ไซร้  สี่นี้สุดแสวงฯ

คำแปลศัพท์
แคะไค้—ซอกแซกหา
แค่น—ฝืน,คะยั้นคะยอ, ขืน
ค้น—เสาะหา, แสวงหา
แขวะ—เอาสิ่งมีคมแหวะคว้านให้กว้าง
ดี—อวัยวะภายในของคนและสัตว์ที่บรรจุน้ำข้นสีเขียวซึ่งมีรสขม ว่ากันว่าหนูไม่มีดีที่ว่านี้
ริ—คิดอ่าน
และ—แล่,เถือสิ่งที่ยังเหลือติดอยู่กับสิ่งอื่น
ยามยุทธ์—เวลามีการต่อสู้,เวลามีศึกสงคราม

ถอดความ
พยามแคะไค้จะให้เห็นตีนงู๑
จับหนูมาแขวะควักจะให้เจอดี๑
แกะก้ามปูดูเป็นถ้วนถี่จะหาโลหิต๑
แสวงหาความสัตย์สุจริตในยามสงคราม๑
ทั้ง ๔ ประการนี้ท่านห้ามว่าหาเท่าไรก็ไม่พบ

No comments:

Post a Comment