Friday, July 17, 2015

๓๒๑. ไปเรือนท่านไซร้อย่า เนานาน๓๒๑. ไปเรือนท่านไซร้อย่า   เนานาน
พูดแต่พอควรการ  กลับเหย้า
ริร่ำเรียนการงาน  เรือนอาต- มานา
ยากเท่ายากอย่าเศร้า  เสื่อมสิ้นความเพียร ฯ

คำแปลศัพท์

เนา – อยู่
เรือนอาตมา- บ้านตนเอง
ยากเท่ายาก – ถึงจะยากสักเพียงใด

ถอดความ

ไปธุระบ้านใครอยู่อยู่นาน
พูดกันแต่พอให้เสร็จงานแล้วรีบกลับ
การงานในบ้านตัวเองเร่งหยิบจับขึ้นมาทำร่ำเรียนดูให้รู้
ถึงจะหนักอย่างไรใจต้องสู้อย่าเสื่อมถอยความเพียร

No comments:

Post a Comment