Friday, July 17, 2015

๓๒๖. ล่อปลาเหยื่อชอบน้ำ ใจปลา๓๒๖. ล่อปลาเหยื่อชอบน้ำ  ใจปลา
ล่อท่วยโรคด้วยยา  ยื่นให้
ล่อคชพวกพังพา  เดินปก  ไปแฮ
ล่อชาติเชื้อไพร่ได้  แต่ด้วยของกิน

คำศัพท์แปล

ชอบน้ำใจปลา – ถูกใจปลา, ปลาชอบ
ท่วยโรค –โรคทั้งหลาย, โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
คช – ช้างตัวผู้
พัง – ช้างตัวเมีย
เดินปกไป – เดินเบียดชิดกันไป
ชาติเชื้อไพร่ – คนยากจน, คนสามัญทั่วไป, คนที่อยู่ในปกครองของนาย

ถอดความ

จะล่อปลาก็ต้องใช้เหยื่อจะจะถูกใจและได้กินปลา
จะรู้ว่าเป็นโรคก็ต้องใช้ยาเป็นเครื่องล่อ
จะล่อช้างพลายก็ต้องใช้ช้างพังเข้าต่อจึงจะพาเดินไปได้
จะล่อบริวารบ่าวไพร่ไม่มีอะไรดีกว่าให้ของกิน

No comments:

Post a Comment