Thursday, November 14, 2013

๓๗๑.รู้คิดค้าที่ม้วย หมดทุน๓๗๑.รู้คิดค้าที่ม้วย  หมดทุน
รู้รอบเรือนฤาจุน  ขื่อค้าน
หลับตาหน่ายกระสุน  อวดแม่น
หมากรุกรู้แปดด้าน  ไป่แจ้งตาจนฯ

คำแปลศัพท์
จุนขื่อค้าน—ค้ำยันขื่อให้ตรงตามปรกติ, ค้ำยันขื่อไม่ให้โย้
หน่ายกระสุน—ยิงลูกกระสุนออกไป(หน่าย=จำหน่าย,จ่าย)
ตาจน—ตาอับ,ตาแพ้

ถอดความ
มีความรู้ความคิดทางค้าขายแต่มาตายที่ไม่รู้ว่าจะหมดทุนทรัพย์
รู้รอบเรือนทุกห้องหับ แต่ไม่รู้ว่าถ้าขื่อพังจะค้ำกันท่าไหน
ยิงกระสุนได้ว่องไว แต่หลับตายิงอวดแม่น
เดินหมากรุกรู้รอบแล่น แต่ไม่รู้ว่าจะจนที่ตาไหน


No comments:

Post a Comment