Wednesday, November 20, 2013

๓๗๐.ไก่ขันยามบอกได้ โดยกาล๓๗๐.ไก่ขันยามบอกได้  โดยกาล
น้ำชอบใช้สาธารณ์  ทั่วล้าง
ขวานรู้แต่ถากกระดาน  หัวหนัก อยู่นา
เพรียงไพร่ได้แต่จ้าง  จ่ายใช้การพลฯ

คำแปลศัพท์
สาธารณ์—ทั่วๆไป
หัวหนัก—ส่วนหัวของขวานมีน้ำหนักมาก
เพรียง—เล็กๆน้อยๆ,ไม่สลักสำคัญ
ไพร่—คนรับใช้, คนที่มีหน้าที่ทำการสามัญทั่วไป,คนทั่วๆไป
การพล—งานที่ต้องใช้กำลังกาย,งานที่ไม่สำคัญ

ถอดความ
ไก่ขันบอกให้รู้โมงยามตามกาลเวลา
น้ำท่าใช้ชำระล้างสิ่งของทั่วไป
ขวานที่มีหัวหนักใช้ถากไม้ให้เรียบเป็นแผ่นกระดาน
พลไพร่เล็กๆน้อยๆก็เหมาะแต่ใช้งาน ที่ต้องใช้แต่กำลังเรี่ยวแรง

No comments:

Post a Comment