Saturday, August 24, 2013

๓๗๘. หาญห้าวตาวบ่ได้ จวนฟัน

หาญห้าวตาวบ่ได้ จวนฟัน
แหลนและทวนไป่ทัน ต่อต้าง
พลคชจรดผัน งาประ งาแฮ
ปืนไป่ทันนั่งง้าง นกจ้องใจเกรงฯ

คำแปลศัพท์
หาญ—กล้า,เก่ง, บังอาจ
ห้าว—กร้าว,กล้ามุทะลุ
ตาว—ดาบ,มีดยาว
แหลน—อาวุธใช้แทงทำด้วยเหล็กกลมยาว ปลายแหลม มีด้ามยาว
ทวน—อาวุธชนิดหนึ่งคล้ายหอก
ต่อต้าง—ปะทะไว้, ต้านทานไว้
พลคช—หมู่ช้าง
จรด—จด, ถึง,จ่อให้ถึง
งาประงา—งากับงาปะทะกัน คือช้างชนกัน
ง้างนก-ขึ้นที่สับไกปืน

ถอดความ
คนกล้าศึกเข้าปะทะด้านไหน ดาบของข้าศึกก็ไม่ทันจะได้จ้วงฟัน
ทั้งแหลนหลาวง้าวทวนไม่ทันได้ชักออกต่อสู้
ถึงช้างต่อช้างจะเข้าพันตูงาประสานงา
ข้าศึกหวาดผวาไม่ทันจะได้ง้างนกเหนี่ยวไกปืน.

No comments:

Post a Comment