Saturday, August 24, 2013

๓๘๓. ผิวฆ่านางนาฏถ้วน ถึงพันผิวฆ่านางนาฏถ้วน ถึงพัน
ฆ่าพฤฒิพราหมณ์พรตกรรม์ เกือบร้อย
ฆ่าโคอุสุภสรรพ์ แสนโกฏิ ก็ดี
บาปบ่เปรียบปรับถ้อย ท่านให้ลำเอียงฯ

คำแปลศัพท์
ผิว –ถึงแม้ว่า, แม้นว่า, ถ้าว่า(อ่านว่า ผิ-วะ)
นางนาฏ –นางละคร,นางฟ้อนรำ,สาวสวย, ผู้หญิงทั่วไป
พฤฒิพราหมณ์ – พราหมณ์จำพวกพฤฒิบาศ,พราหมณ์ทั้งหลาย, นักบวชทั่วไป
พรตกรรม์—ประพฤติพรต, บำเพ็ญเพียร
โคอุสุภะ – โคตัวผู้
สรรพ์ – ทั้งหมด
แสนกฏิ—ล้านตัว,มากมายมหาศาล
ปรับถ้อยท่านให้ลำเอียง—ตัดสินด้วยความลำเอียง,ตัดสินให้ถูกเป็นผิดหรือผิดเป็นถูก

ถอดความ
ฆ่าสตรีถึงพัน
ฆ่าพราหมณ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถึงร้อย
ฆ่าวัวควายไม่น้อยถึงแสนโกฏิ
ก็ยังไม่มีโทษเท่าตัดสินคดีความอย่างลำเอียง.

No comments:

Post a Comment