Tuesday, August 20, 2013

๓๘๗. น้ำใช้ใส่ตุ่มตั้ง เต็มดีน้ำใช้ใส่ตุ่มตั้ง เต็มดี
น้ำอบอ่าอินทรีย์ อย่าผร้อง
น้ำปูนใส่เต้ามี อย่าขาด
น้ำจิตอย่าให้ข้อง ขัดน้ำใจใครฯ

คำแปลศัพท์
น้ำอบ—น้ำที่อบด้วยควันกำยานหรือเทียนอบ และปรุงด้วยเครื่องหอม, น้ำหอม
อ่า –ประดับ,ลูบไล้
อินทรีย์—ร่างกาย,เนื้อตัว
อย่าผร้อง(-พร่อง)—อย่าให้ขาด,อย่าให้หมด
น้ำปูน—น้ำผสมปูนขาวหรือปูนแดงสำหรับเคี้ยวกับหมากพลู
เต้า—ภาชนะคล้ายน้ำเต้าสำหรับใส่น้ำปูน
ข้อง—ขุ่นข้องหมองใจ
ขัด—ทำให้คนอื่นไม่พอใจ

ถอดความ
น้ำใช้หมั่นตักไว้ให้เต็มตุ่ม
น้ำอบชวนให้ชื่นชุ่มใช้เมื่อแต่งตัวนั้นอย่าให้พร่อง
น้ำปูนจงหมั่นรองใส่เต้าไว้อย่าให้แห้ง
น้ำจิตก็อย่าได้แกล้งทำให้ขุ่นขัดน้ำใจใครเขา.

1 comment: