Wednesday, December 4, 2013

๓๖๑.อย่าหมิ่นของเล็กนั้น สี่สถาน๓๖๑.อย่าหมิ่นของเล็กนั้น  สี่สถาน
เล็กพริกพระกุมาร  จีดจ้อย
งูเล็กเท่าสายพาน  พิษยิ่ง
ไฟเล็กเท่าหิ่งห้อย  อย่าได้ดูแคลนฯ

คำแปลศัพท์
หมิ่น—ดูถูก, ประเมินค่าต่ำ
พระกุมาร—โอรสของพระราชา
จีดจ้อย—ยังเยาว์,ยังเด็ก, ยังเล็ก, ยังอายุน้อย
สายพาน—เส้นด้ายที่คล้องโยงในเครื่องไนหูก
พิษยิ่ง—มีพิษมากมาย

ถอดความ
อย่าประมาทของเล็กน้อย ๔  จำพวก
คือพริกเม็เล็กๆ๑ พระราชกุมารที่เป็นเด็กน้อยๆ๑
งูตัวเล็กๆเท่าเส้นด้าย แต่พิษร้าย๑
ไฟถ่านเท่าแสงหิ่งห้อย๑
สี่อย่างนี้อย่าได้ดูถูกว่าไม่เป็นอันตราย


No comments:

Post a Comment