Friday, December 6, 2013

๓๕๔. เป็นคนควรคิดกั้ง กันภัย๓๕๔. เป็นคนควรคิดกั้ง  กันภัย

ทรัพย์มากหมั่นระไว  แวดล้อม

เคลิ้มคลับหลับลืมไหล  เป็นเหตุ

รั้วมั่นกั้นห้องห้อม  ห่อแก้วเงินทองฯ


คำแปลศัพท์

กั้ง—กั้น,ป้องกัน

ระไว—คอยระวัง

แวดล้อม—เฝ้ารักษาอยู่โดยรอบ

เคลิ้มคลับ—เผลอตัว, ลืมตัวไปชั่วขณะ

หลับลืมไหล—หลับสนิท

เป็นเหตุ—เกิดเรื่องไม่ดี

รั้วมั่น—รั้วบ้านแน่นหนามั่นคง

ห้อม—ระวังรักษา

ห่อแก้วเงินทอง—ที่เก็บทรัพย์สมบัติ


ถอดความ

เกิดเป็นคนควรคิดป้องกันภัย

มีสมบัติมากเท่าไรต้องหมั่นระวังรักษา

มัวเคลิ้มหลับไหลไม่เป็นท่าจะเป็นเหตุให้เสียหาย

กั้นรั้วกั้นห้องป้องกันอันตรายให้แก่ทรัพย์สินเงินทอง

No comments:

Post a Comment