Friday, December 6, 2013

๓๕๒. เทศใดดอยไร้รวด อรัญ๓๕๒. เทศใดดอยไร้รวด  อรัญ
เห็นแต่จอมปลวกอัน  หนึ่งน้อย
ดุจเมืองไม่มีธรรม์  นักปราชญ์
ชมชื่นแค่แปลร้อย  ว่ารู้สุดสูงฯ

คำแปลศัพท์
เทศ—บ้านเมือง, ประเทศ
ดอย—ภูเขา
รวด—แนว,รอบ
อรัญ—ป่าไม้
แปลร้อย—แปลเอาความโดยยกศัพท์บาลีมาคั่นไว้, รู้งูๆปลาๆ

ถอดความ
ดินแดนใดไร้ป่าลำเนาภูเขาใหญ่
เพียงจอมปลวกน้อย ก็พอดูได้ว่าโดดเด่น
เหมือนบ้านเมืองที่ว่างเว้นนักปราชญ์ราชบัณฑิต
เพียงแปลยกศัพท์ได้หน่อยๆนิดๆก็ชมว่ารู้สูงลึกซึ้ง

No comments:

Post a Comment