Friday, December 6, 2013

๓๕๓. เป็นคนคิดแล้ว เจรจา๓๕๓. เป็นคนคิดแล้ว  เจรจา
อย่ามลนหลับตา แต่ได้
เลือกสรรหมั่นปัญญา  ตรองตรึก
สติริรอบให้  ถูกแล้วจึงทำฯ

คำแปลศัพท์
เจรจา—พูด
มลน—รีบ,ลนลาน
หลับตา—ไม่ใส่ใจ,ไม่เอาใจใส่, ไม่รับรู้รับทราบ
หมั่นปัญญา—ใช้ปัญญา, ใช้ความรอบรู้
ตรองตรึก—ใคร่ครวญ, พิจารณา
สติ—ความร็สึกตัว
ริรอบ—คิดอย่างรอบคอบ, ถ้วนถี่

ถอดความ
เกิดเป็นคนคิดให้ดีแล้วจึงค่อยพูดออกไป
อย่าวู่วามตามใจหลับตาพูดส่งเดช
ใช้ปัญญาสังเกตตรึกตรองดูให้จงดี
เอาสติตรวจสอบให้ชอบทีเห็นถูกถ้วนแล้วจึงค่อยทำ

No comments:

Post a Comment