Friday, December 6, 2013

๓๕๕.น้อยทรัพย์อย่าก่อล้อ เลียนความ๓๕๕.น้อยทรัพย์อย่าก่อล้อ  เลียนความ
ให้นี่อย่าต่อตาม  ตอบเต้า
ผู้ใหญ่ย่อมเกรงขาม คารวะ
รู้ประจบโลมเล้า  เลือกใช้โดยควรฯ

คำแปลศัพท์
น้อยทรัพย์—มีทรัพย์สินเงินทองน้อย
ก่อล้อเลียนความ—หาเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล
ให้นี่(--หนี้) –-ให้คนอื่นกู้ยืมเงินทอง
ต่อตามตอบเต้า—ตามทวงหนี้,เซ้าซี้ทวงคืน
เกรงขาม—คร้าม,เกรงกริ่ง
คารวะ—นับถือ,แสดงความเคารพทางกายและวาจา
ประจบ—พูดหรือทำให้เขารัก
โลมเล้า—เอาใจ,ปลอบ

ถอดความ
เป็นคนจน อย่าดิ้นรนก่อคดีความ
ให้กู้หนี้อย่ารุกทวงถามจนเป็นศัตรูตอบโค้
พบคนใหญ่คนโตควรคารวะกลัวเกรง
รู้จักยกยอไปตามเพลงเลือกใช้ให้ถูกวิธี

No comments:

Post a Comment