Wednesday, October 8, 2014

๓๔๑. ชาวชเลฉลาดแล่นได้ นาวา๓๔๑. ชาวชเลฉลาดแล่นได้   นาวา
ชำนิชำนาญปลา   ว่ายน้ำ
ชาวดอนขี่ม้าขา   เคยควบ กันแฮ
เร็วดั่งลมพัดล้ำ   ไล่เนื้อทันแทงฯ

คำแปลศัพท์
ชเล- ทะเล,แม่น้ำ(คำนี้ถ้ามาจากบาลีสันสกฤตแปลตามตัวว่า ในน้ำ)
นาวา-เรือ
ชำนิชำนาญปลาว่ายน้ำ-มีความชำนาญคล่องแคล่วทางน้ำประดุจปลาว่ายน้ำ อีกนัยหนึ่งอาจตีความได้ว่า มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องปลาและเรื่องว่ายน้ำ
ชาวดอน-ผู้ที่อยู่บนบก, ผู้ที่อยู่ในแถบป่าเขา
ขา-คุ้นเคยกัน,รู้ท่วงทีกัน(ขา ในที่นี้ มีความหมายทำนองเดียวกับ ขา ในสำนวนที่ว่า วัวเคยขาม้าเคยขี่ และคู่ขา

ถอดความ
ชาวทะเลย่อมฉลาดในการใช้เรือ
ชำนิชำนาญทุกเมื่อเหมือนกับปลาว่ายน้ำ
ชาวดอนก็ย่อมเก่งล้ำในการขับขี่ม้า
อาจควบเร็วดั่งลมกล้าจนไล่แทงเนื้อได้ทัน

No comments:

Post a Comment