Wednesday, October 8, 2014

๓๓๘. พราหมณ์พฤฒิเกลียดน้ำย่อม เสียกิจ๓๓๘. พราหมณ์พฤฒิเกลียดน้ำย่อม   เสียกิจ
เมืองหวั่นปัจจามิตร  แกว่นแกล้ว
ชายใดมักให้สิทธิ์  แก่แม่  เรือนนา
สามประการนี้แคล้ว  คลาดผู้สรรเสริญฯ

คำแปลศัพท์
พราหมณ์พฤฒิ- พราหมณ์เฒ่า, พวกพราหมณ์, พราหมณ์พวกหนึ่งมีหน้าที่ทำพิธีเกี่ยวกับช้างและปัดเสนียดจัญไร
 เรียกว่า พราหมณ์พฤฒิบาศ
เสียกิจ-เสียการเสียงาน,เสียพิธี
เมือง-เจ้าเมือง,ชาวเมือง,ผู้ปกครองบ้านเมือง
หวั่น- เกรง,กลัว
ปัจจามิตร-ข้าศึก,ศัตรู
แกว่นแกล้า-เข้มแข็ง,กล้าหาญ
สิทธิ์-ความเป็นใหญ่, อำนาจเด็ดขาด
แม่เรือน-ภรรยา
แคล้วคลาด-ไม่มี,ปราศจาก

ถอดความ
พราหมณ์เกลียดน้ำทำให้เสียพิธีพราหมณ์
(เพราะพราหมณ์ต้องใช้น้ำในการทำพิธี)
เมืองหวาดสงคราม เพราะไม่มีคนกล้า
สามีกลัวภรรยา ยกสิทธิ์ขาดให้แก่เมีย
สามประการนี้ เสื่อมเสียไม่มีใครสรรเสริญ

No comments:

Post a Comment