Wednesday, October 8, 2014

๓๔๐. หวั่นหวั่นว่าวอยู่ใกล้ ลมกวน๓๔๐. หวั่นหวั่นว่าวอยู่ใกล้  ลมกวน
ผมกับหวียียวน  หย่งเกล้า
วัดชีชิดบ้านชวน  ชีบาป
สามประการนี้เย้า  ยั่วแท้ธรรมเนียมฯ

คำแปลศัพท์
หวั่นหวั่น-ปลิวว่อนไปมา
ลมกวน- ลมพัด
ยียวน- ก่อกวนให้เกิดอารมณ์, ยั่วให้อยากทำ
หย่งเกล้า-ใช้หวีแต่งเรือนผมให้ได้รูปทรงสวยงาม
ชี นักบวช,พระ
ชิดบ้าน-อยู่ใกล้บ้าน
ชวนชีบาป-ชักนำให้พระเศร้าหมอง หรือผิดวินัย
เย้ายั่ว- ล่อให้เกิดการกระทบพัวพันกันระหว่างสองฝ่าย
ธรรมเนียม-ข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่เอง

ถอดความ
ว่าวใกล้ลม ลมก็มักทำให้ว่าวหวั่นไหว
ผมใกล้หวี มักอดไม่ได้ต้องหวีหย่งเกล้าเย้ายวน
วัดใกล้บ้าน ก็มักชวนให้พระเณรประพฤติชั่ว
สามประการนี้ เป็นของเย้ายั่วให้พัวพันกันเป็นธรรมดา

No comments:

Post a Comment