Wednesday, October 8, 2014

๓๓๖.เรือแพพึงขี่ข้าม คงคา๓๓๖.เรือแพพึงขี่ข้าม   คงคา
ยาหยูกย่อมรักษา   โรคไข้
อาวุธเหตุให้ปรา-   กฏ ศึกแฮ
มนตร์เวทวิเศษไซร้   ร่ายรู้ฤาลืมฯ
 
คำแปลศัพท์
คงคา-แม่น้ำ
ยาหยูก-หยูกยา=ยารักษาโรค
ศึก- ข้าศึก, ศัตรู
ร่ายรู้-ท่องบ่นจนเจนใจ,เป่าเสกจนขึ้นใจ

ถอดความ
เรือนแพใช้ขี่ข้ามน้ำ
หยูกยามีประจำใช้รักษาเมื่อป่วยไข้
สะสมอาวุธไว้เป็นเครื่องบอกว่าจะมีศึกมาประชิด
เวทมนตร์อันศักดิ์สิทธิ์หมั่นร่ายย่อมไม่ลืม

No comments:

Post a Comment