Wednesday, October 8, 2014

๒๔๒. แผ่นดินติณชาติร้ ฤามี๒๔๒. แผ่นดินติณชาติร้   ฤามี
มีพกฤษ์มีปักษี   จับไม้
น้ำมีหมู่ปลาลี-   ลาหลีก ฤาพ่อ
มีทาสมีเข้าให้   เพื่อช่วยแรงมันฯ

คำแปลศัพท์
ติณชาติ- หญ้า
พกฤษ์-ต้นไม้
ปักษี-นก
ลีลาหลีก-ว่ายน้ำหนี
เข้า-ข้าว,พืชผล
เพื่อ-เพราะ

ถอดความ
มีพื้นดินอุดมดี มีหรือจะไร้หญ้า
มีต้นไม้ มีหรือนกกาจะไม่มาเกาะก้านกิ่ง
มีน้ำใส ปลาที่ไหนจะวิ่งว่ายหนีไม่อยู่อาศัย
มีข้าคนคอยหว่านไถ มีหรือจะไม่ได้ข้าวที่เกิดจากแรงงาน

No comments:

Post a Comment