Friday, July 1, 2016

๓๐๖.เวฬุลัดหน่อขึ้น ลำหลาย๓๐๖.เวฬุลัดหน่อขึ้น   ลำหลาย
สาหัสตัดแทงปลาย  หน่อน้อย
ลำใหญ่รุ่นรอนราย   ฤาว่าง เว้นแฮ
ดั่งแก่หนุ่มเด็กจ้อย  จักพ้นตายไฉน ฯ

คำแปลศัพท์ 

เวฬุ ไม่ไผ่
ลัด-แตก,ผลิ
สาหัส-ร้ายแรง, รุนแรง, แข็งแรง
หน่อน้อย-หน่อเล็กๆ,ต้นอ่อนเล็กๆ
รอน-ทำให้หมดไป
ราย-ไม่ขาดระยะ
แก่-คนแก่, คนมีอายุ
หนุ่ม-คนหนุ่ม,คนสาว
เด็กจ้อย-เด็กน้อย,เด็กทารก

ถอดความ

กอไผ่ใบระบัดเกิดหน่อเป็นลำขึ้นหลากหลาย
หน่อน้อยๆค่อยๆโผล่ปลายขึ้นจากดินอย่างเข้มแข็ง
ลำรุ่นๆที่แข็งแรงก็ไล่ลำใหญ่ๆขึ้นไปไม่มีเว้นว่าง
ดั่งคนแก่หนุ่มสาวสำอางและเด็กน้อยค่อยๆตามตามกันไปไม่มีใครหนีพ้น.

No comments:

Post a Comment