Friday, July 1, 2016

๓๐๔.ไม้ตรงคดชอบใช้ โดยปอง๓๐๔.ไม้ตรงคดชอบใช้   โดยปอง
เศษเหล็กเลื่อยเขียงรอง   ตั่งได้
โยต่ำแต่สะเก็ดกอง   สุมใส่ เพลิงนา
กายบ้องการใช้   ชั่วแท้ถมดิน ฯ

คำแปลศัพท์
 
ไม้ตรงคด-ไม้ตรง ไม้คด
ชอบใช้-สามารถนำไปใช้
-โดยปอง-ตามใจปรารถนา
เศษเหล็ก-ส่วนที่เหลือใช้จากงานใหญ่
เขียง-ไม้รองรับการสับหั่น,ชิ้นไม้สำหรับรองหนุนขาของโต๊ะตู้เป็นต้น
ตั่ง-ที่สำหรับนั่ง ไม่มีพนัก อาจมีขาหรือไม่มีขาก็ได้
สะเก็ด-เศษเล็กเศษน้อย, ชิ้นย่อยๆของไม้

ถอดความ

ไม้ไม่ว่าตรงหรือคนก็ใช้ประโยชน์ได้ดังประสงค์
เช่นเลื่อยให้เล็กลงเป็นเขียงหรือรองขาเตียงก็สำเร็จ
ชั้นที่สุดแม้แต่สะเก็ดเป็นเชื้อไฟได้
แต่ร่างกายตายแล้วไม่รู้จะใช้ทำอะไร มีแต่จะถมจมดิน.

No comments:

Post a Comment