Wednesday, January 15, 2014

๓๔๕.ยอข้ายอเมื่อแล้ว การกิจ๓๔๕.ยอข้ายอเมื่อแล้ว  การกิจ
ยอยกครูยอสนิท  ซึ่งหน้า
ยอญาติประยูรมิตร  เมื่อลับ หลังแฮ
คนหยิ่งแบกยศบ้า  อย่ายั้งยอควรฯ

คำแปลศัพท์
ยอ—ยกย่อง,สรรเสริญ, กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ
ข้า—บ่าวไพร่,คนรับใช้
แล้วการกิจ—เมื่อเสร็จงาน
ยก—ยกย่อง
ซึ่งหน้า—ต่อหน้า
ประยูร—ญาติพี่น้อง
คนหยิ่ง—คนเย่อหยิ่ง
แบกยศบ้า—บ้ายศบ้าอำนาจ
ยั้ง—หยุด,รั้งรอ,รีรอ
ยอควร—ยอให้เหมาะแก่เรื่อง

ถอดความ
คนรับใช้ ควรชมเมื่อเสร็จงาน
ครูอาจารย์ ควรชมเมื่ออยู่ต่อหน้า
ญาติมิตรสนิทเสน่หา ควรชมเมื่อลับหลัง
แต่คนบ้ายศ อย่ารอรั้งชมได้ทุกที่ทุกเวลา.

No comments:

Post a Comment