Wednesday, November 19, 2014

๓๓๓. น้ำอ้อยหรือจักป้อง ปากมด๓๓๓. น้ำอ้อยหรือจักป้อง   ปากมด
เกลียงอ่อนห่อนโคลด   ละไว้
นารีรูปช้อยชด   แซะเฉียด ชายนา
ใครจักนิ่งดูได้   ห่อนเว้นตัวตนฯ

คำแปลศัพท์
ป้อง---กัน,กั้น,กันไว้
เกลียง—หญ้า
นารี—ผู้หญิงสาว
รูปช้อยชด—รูปร่างงดงาม
แซะ—กระแซะ, ขยับกระทบเข้าไป, เลียบเคียงเข้าไป
เฉียด—เข้าใกล้, อยู่ใกล้, ใกล้ชิด

ถอดความ
น้ำอ้อยหรือน้ำตาลจะป้องกันให้พ้นปากมด
หญ้าอ่อนโคหรือจะอดอยากเคี้ยว
เหมือนสาวงามอยู่กลมเกลียวใกล้ชิดชาย
ใครจะนั่งนิ่งดูดาย มีแต่จะรีบคว้าไว้ไม่เว้นคน

No comments:

Post a Comment